ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ จังหวัดลำปาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ ครุภัณฑ์สำนักงาน
  • สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไส้กลองเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
  • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  • ส.คช. สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างชุดไมค์ สำหรับห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์
  • ผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
  • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( เครื่องรับส่งวิทยุ )
  • สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบกรองน้าสะอาด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จานวน ๑ ระบบ
  • สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
  • สอบรำคำจัดซื้อครุภัณฑ์กำรแพทย์