THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ที่พัก, ห้องพัก / Accommodation

อัตราค่าบริการที่พักรวมอาหารเช้าแล้วแต่ไม่รวมในส่วนค่าเข้าชมการแสดง

All rates include breakfast but not include ticket fee

1. บ้านพักช้างไทยรีสอร์ท Chang Thai Resort

 • บ้านพักหลังคู่ (11 หลัง) (2 ห้องนอน พักได้หลังละ 3 ท่าน) 1,600.- บาท/หลัง
 • บ้านพักหลังเดี่ยว (9 หลัง) (1 ห้องนอน,พักได้หลังละ 2 ท่าน) 1,000.- บาท/หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น, ทีวี

 • Home couple (11 houses) (2 rooms, 3 people) Price 1,600.- baht per house
 • Home Single (9 Houses) (2 people per room) Price 1,000.- baht per house

Facility in the room, air condition, water heather, television and refrigerator.


2. หอพักโรงเรียนฝึกควาญช้าง Mahout Training School accommodation

 • ห้องพัก (เตียงเดี่ยว)  800.- บาท/ห้อง 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น

 • Twin bed  price 800.- baht/room

Facility in the room, air condition and water heather.


3. บ้านพักโฮมสเตย์  Home Stay (10 houses)

 • แบบดั้งเดิม (บ้านไม้) 3 หลัง
 • แบบโมเดิร์น 7 หลัง

บ้าน 1 หลัง มี 2 ห้อง ห้องละ 2 – 3 ท่าน 700 – 800.- บาท/ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก พัดลม

 • Wooden Old Style (3 Houses)
 • Modern Style (7 Houses)

 1 house provided 2 rooms.
Each room is suitable for 2-3 guests. Price 700 – 800.- baht/room

Facility in the room, Fan


4. ที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทย Thai Elephant Learning Center Hotel

 • ห้องพักเตียงคู่ (พักได้ 2 ท่าน) 1,000.- บาท/ห้อง
 • ห้องพักเตียงใหญ่ (พักได้ 2 ท่าน) 1,200.- บาท/ห้อง
 • ห้องพักแบบเตียง 2 ชั้น จำนวน 2 เตียง (พักได้ 4 ท่าน)  1,600.- บาท/ห้อง
 • ห้องใหญ่พิเศษ เตียง 2 ชั้น จำนวน 22 เตียง (พักได้ 44 ท่าน)  9,500.- บาท/ห้อง
 • ที่นอนเสริม 400.- บาท
 • Twin Bedded Room  1,000.- baht
 • Double Bedded Room  1,200.- baht
 • 4 Bedded Room (2 Bunk bed)  1,600.- baht
 • Extra large room with 22 Bunk bed, 44 pax   9,500.- baht
 • Extra Cot/1 pax  400.- baht

ขั้นตอนปฏิบัติการจองบ้านพัก ห้องพัก ห้องประชุม และการคืนเงิน

ข้อ 1  การจองบ้านพัก และห้องพัก ที่สมบูรณ์จะต้องมีการชำระเงินทั้งหมดก่อน และให้สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือแก้ไขการจองบ้านพัก  ห้องพัก ในกรณีซึ่งปรากฏว่าลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือไม่เหมาะสม

          1.1 เมื่อมีผู้ติดต่อขอจองบ้านพัก เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีบ้านพัก/ห้องพักว่างหรือไม่ หากว่างให้รับจองพร้อมทั้งขอรับเงินมัดจำในการจองเต็ม จำนวนราคาบ้านพัก/ห้องพัก ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จอง

          1.2 เมื่อรับจองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการจองไว้เป็นหลักฐาน (สมุดจอง)

ข้อ 2 เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกการเข้าพัก การใช้บริการ การไม่เข้าพัก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการคืนเงินค่าบริการบ้าพัก และห้องพัก

          2.1 การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักสามารถทำได้โดยต้องแจ้งก่อนวันที่เข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ตามการแก้ไขขึ้นอยู่กับบ้านพัก และห้องพัก ว่างในช่วงเวลาที่แก้ไข ทั้งนี้ อาจต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (หากมี)

          2.2 การแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากบ้านพัก และห้องพัก  ที่ต้องการมีราคาต่ำกว่าบ้านพักหรือห้องพักเดิมที่จองไว้ หรือจำนวนคืนที่ลดลง หรือจำนวนบ้านพัก หรือห้องพักที่ลดลง ไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างที่จ่ายไว้เกินให้ได้ แต่จะให้ลูกค้าใช้บริการ กิจกรรมอื่นที่สถานที่ท่องเที่ยวมีไว้ให้บริการแทน เช่น การใช้จักรยานเช่า (ถ้ามี) ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ที่มีกิจกรรรมบริการแทน

          2.3 การยกเลิกการเข้าพัก และขอคืนเงินค่ามัดจำ  ต้องแจ้งก่อนวันที่เข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยให้ลูกค้าดำเนินการทำเป็นหนังสือ หรือบันทึกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกการเข้าพัก และขอคืนเงินมัดจำพร้อมระบุธนาคาร–ชื่อบัญชีธนาคาร–หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้โอนเงินคืน

          2.4 ลูกค้าจะได้รับการโอนคืนเงินมัดจำค่าบริการบ้านพัก และห้องพัก ดังนี้

                    2.4.1  ในกรณีโอนเงินคืนในประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะหักเป็นรายได้ร้อยละ 50 และลูกค้าจะได้รับเงินคืนคงเหลือจากการหักชำระค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

                    2.4.2 ในกรณีโอนเงินคืนระหว่างประเทศ ลูกค้าชำระเงินค่ามัดจำตั้งแต่ 3,000. บาท (สามพันบาท) ขึ้นไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะหักเป็นรายได้ร้อยละ 50 และลูกค้าจะได้รับเงินคืนคงเหลือจากการหักชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือ หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

                    2.4.3 ในกรณีโอนเงินคืนระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำกับลูกค้าที่ชำระเงินต่ำกว่า 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

          2.5 หากการยกเลิกไม่มีการแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไขจะรับเงินมัดจำที่ได้จ่ายไว้ทั้งจำนวน

          2.6 การยกเลิกการเข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า “ไม่เข้าเช็คอิน” หมายถึง การไม่แสดงตัวเขาพักในวันที่แจ้งว่าจะเข้าพัก  และไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และหรือไม่มีการรับทราบจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการนำบ้านพัก หรือห้องพักที่มีการจองไว้นำมาขาย  โดยไม่มีการเก็บบ้านพัก หรือห้องพักไว้ให้ และลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้

          2.7 ลดระยะเวลาการเข้าพัก เช็คเอาท์ก่อนกำหนด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากวันที่เข้าพักจริงเป็นจำนวน 1 คืน

          2.8 การคืนเงินทุกกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  การคืนเงินจะใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วันทำการ  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนัก

ข้อ 3 ขั้นตอนปฏิบัติการจองห้องประชุม การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการและการคืนเงิน  ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับการจองบ้านพัก และห้องพัก ข้อ 12 และข้อ 13

ข้อ 4 ขั้นตอนปฏิบัติการจอง หรือมัดจำกิจกรรมบริการด้านท่องเที่ยว อาทิ เช่น การล่องแพการล่องแก่ง การฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่น กิจกรรมการแสดงของช้าง เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการ และการคืนเงิน ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับการจองบ้านพัก และห้องพัก ข้อ 12 หรือ 13

ข้อ 5 กรณีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือองค์กร ที่ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือได้ใช้บริการเป็นการต่อเนื่องเป็นประจำ ให้ยกเว้นการจอง แต่ให้ชำระเงินทันทีที่ออกจากบ้านัก หรือห้องพัก

ข้อ 6 เงื่อนไขอื่น ๆ หรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเงื่อนไขที่อาจนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีเงื่อนไขการจองพิเศษ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขายบริการด้านท่องเที่ยวบางอย่างอาจไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข หรือการยกเลิก

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าพัก

ข้อ 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว บ้านพัก และห้องพัก จัดทำประกาศข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าพัก  และติดประกาศให้ผู้เข้าใช้บริการทราบดังนี้

          1.1 เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่ 14.00-22.00  น. และเวลาออก (เช็คเอาท์) ไม่เกินเวลา 12.00 ของวันถัดไป

          1.2 การไม่เข้าใช้บริการตามวันที่กำหนด (No-Show) ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

          1.3 หากไม่ได้เช็คอิน ภายในเวลา 22.00 น. อาจถือว่ารายการจองของท่านเป็น No-Show

และหากต้องการเช็คอินล่าช้า โปรดติดต่อล่วงหน้า

          1.4 หากท่านไม่ได้เช็คเอาท์ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

          1.5 ในกรณีคืนบ้านพัก หรือห้องพักเกินเวลา  หลังเวลา 12.00-15.00 น. คิดค่าบริการร้อยละ 50 ของราคาบ้านพัก หรือห้อง พัก

          1.6 ในกรณีคืนบ้านพักเกินเวลา  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คิดค่าบริการบ้านพักหรือห้องพักเต็มราคา หรือเท่ากับหนึ่งคืน และค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อพักค้างคืนต่อได้ ในกรณีที่บ้านพักหรือห้องพักได้ถูกจองจากผู้เข้าพักท่านอื่นในวันดังกล่าวแล้ว

          1.7 จำนวนผู้เข้าพักต่อบ้านพัก หรือห้องพักปกติ คือ 2 คน , 4 คน, 6 คน และ 10 คน ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้านพัก หรือห้องพักที่ได้รับจอง

          1.8 อนุญาตให้เข้าพักบ้านพัก หรือห้องพักเพิ่มสูงสุด ผู้ใหญ่ 1 คน/หลัง/ห้อง ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม เป็นเงิน 100- บาท/คน ชุดที่นอนเสริม เป็นเงิน 200.บาท/ชุด ทั้งนี้ ชุดที่นอนเสริมต้องมีการจองก่อนล่วงหน้าเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนจำกัดต่อวัน

          1.9 เด็กทุกเพศทุกวัยอายุเกินกว่า 10 ขวบคิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่

          1.10 ทารก และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ อนุญาตให้พักฟรี 1 คน โดยพักร่วมกับผู้ปกครอง

          1.11 เด็กพักได้สูงสุด 2 คน โดยเด็กคนที่ 1 ได้รับอนุญาตให้เข้าพักร่วมกับผู้ปกครอง และคนที่ 2 ต้องใช้ชุดที่นอนเสริม

          1.12 เงื่อนไขชุดที่นอนเสริม

                    1.12.1 จำนวนสูงสุดของที่นอนเสริมในบ้านพัก จำนวน 1 ชุด โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการชุดที่นอนเสริมก่อนเช็คอิน หรือก่อนการใช้งาน

                    1.12.2 หากต้องการใช้ชุดที่นอนเสริมรบกวนแจ้งล่วงหน้า

          1.13 เงื่อนไขการควบคุม ข้อห้าม

                    1.13.1 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หากนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักจะต้องชำระค่าปรับทำความสะอาด เป็นเงิน 4,000.- บาท/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว และผู้เข้าพักอาจถูกปฏิเสธการเข้าพักเนื่องจากสัตว์เลี้ยงอาจก่อให้เกิดเสียง กลิ่น และรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น

                    1.13.2 ห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้านพัก หรือห้องพัก และต้องชำระค่าปรับทำความสะอาดเป็นเงิน 4,000.- บาท/หลัง/ห้อง  ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ อาจเป็นเหตุให้มีการปรับเพิ่มเติม 

                    1.13.3 หลังเวลา 22.00 น. ขอความร่วมมือผู้เข้าพัก ไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่นอาจมีการปรับหากพบว่ามีการทำเสียงรบกวน

                    1.13.4 ห้ามประกอบอาหารภายในบ้านพัก หรือห้องพัก

                    1.13.5 ห้ามกางเต็นท์บริเวณบ้านพัก อนุญาตให้กางเต็นท์ได้เฉพาะจุดให้บริการเท่านั้น

                    1.13.6 ห้ามพกอาวุธเข้าภายในบ้านพัก ห้องพัก และห้องอาหาร

                    1.13.7 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบ้านพัก ห้องพัก