THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  อยู่ในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทำหน้าที่หลักในการอนุรักษ์และบริบาลช้าง  มีช้างในความดูแลจำนวนกว่า 100 เชือก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ

            กลุ่มแรก  เป็นช้างแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ  60  ปี  เป็นช้างที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี  จะทำงานด้านการท่องเที่ยวและอยู่ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง

            กลุ่มสอง  เป็นช้างชรา  ช้างเจ็บป่วย  ช้างดุร้าย  ช้างพิการ  ช้างบริจาค  รวมถึงช้างของกลางที่ถูกจับกุมมาและอยู่ระหว่างการดำเนินคดี  จะได้รับการเลี้ยงดูและพักอยู่ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ  อ.งาว  จ.ลำปาง  หรือเดิมคือศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลก  แต่ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้างหลังสุดท้ายของช้าง

            ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีร่างกายสูงใหญ่บริโภคอาหารประเภท หญ้า ผักและผลไม้ เป็นจำนวนมาก  เฉลี่ยวันละประมาณ 6 – 12 เท่าของน้ำหนักตัว และเมื่อช้างเจ็บป่วยในการรักษาพยาบาลช้างก็จะใช้ปริมาณยามากกกว่าการรักษาพยาบาลสัตว์อื่นหลายสิบเท่า ส่งผลทำให้งบประมาณก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย  ถึงแม้ว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด   จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โดยช้างหนึ่งเชือกจะมีผู้อุปถัมภ์ช้างได้หลายราย  ทั้งนี้  สามารถบริจาคทุนทรัพย์เป็นรายเดือนตั้งแต่  500.- บาทขึ้นไปต่อเชือก  เป็นประจำทุกเดือนหรือเป็นรายปีๆละ 6,000.- บาทขึ้นไปต่อเชือก  ผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาเทสโก้โลตัสลำปาง ชื่อบัญชีกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หมายเลขบัญชี 784 – 0 – 25127 – 7  และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่  สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ ฯ  (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)  272 หมู่ 6  ถ.ลำปาง – เชียงใหม่ ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  52190    โทรศัพท์/โทรสาร 054-829322  โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาคด้วยตัวบรรจงชัดเจน  หรือ E:mail: [email protected]  เพื่อที่ทางสถาบันฯ  จะได้ตอบรับเงินบริจาคได้ถูกต้อง