THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนหลังช้างเอราวัณ(พระประจำอำเภอ)

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนหลังช้างเอราวัณ(พระประจำอำเภอ) ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยการก่อสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นพุทธานุสสติให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป

ส.คช. ให้การต้อนรับคณะสัตวแพทย์จากรัฐเคเรล่า ประเทศอินเดีย

ส.คช. ให้การต้อนรับคณะสัตวแพทย์จากรัฐเคเรล่า ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ให้การต้อนรับและนำคณะสัตวแพยท์ จากรัฐเคเรล่า ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ในพื้นที่ ส.คช. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการยกระดับวิชาชีพสัตวแพทย์ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ช้างในระดับสากลต่อไป

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด “พิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์”

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด “พิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์” วันนี้ (28 ส.ค.2566) รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ประธานในพิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์ ที่จัดขึ้น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จ.ลำปาง โดยมีผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) และผู้อำนวยการ ส.คช. (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมให้การต้อนรับ ประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีฯ โดยพิธีฮ้องขวัญช้าง จัดขึ้นตามความเชื่อของคนไทยในภาคเหนือ ที่เชื่อว่าร่างกายของคนและสัตว์นั้นมีขวัญเป็นพลังที่ช่วยในการปกป้องรักษาเจ้าของขวัญ ดังนั้น การฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว จึงมีส่วนทำให้เจ้าของขวัญอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บไม่ป่วย มีจิตใจสงบมั่นคง เกิดความเป็นสิริมงคลกับเจ้าของขวัญและผู้ร่วมพิธีฮ้องขวัญทุกท่าน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ) ได้กล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมพิธี จากนั้น นายวราววุธ ศิลปะอาชา จึงได้กล่าวเปิดงาน โดยเล่าถึงการซักซ้อมและเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์จากประเทศศรีลังกากลับสู่ประเทศไทย… Continue reading กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด “พิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์”

ส.คช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ส.คช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยวันที่ 24 ส.ค. 66 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานใน ทส. ในปีงบประมาณ 2566 โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “ช้างไทยในกระแสโลก” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้ร่วมโครงการฯ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จากนั้น รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้าง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี ตลอดจนการบรรยาย การเสวนา และการนำเสนอผลงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับช้าง นอกจากนี้ในปี 2566 ยังได้จัดการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้าง ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับให้ควาญช้างเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคม… Continue reading ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ.อ.ป. และ มทร.ศรีวิชัย จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

อ.อ.ป. และ มทร.ศรีวิชัย จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน

อ.อ.ป. แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว ความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ “ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์” และแนวทางการรักษา ณ ห้องประชุม 101 (ชั้น 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า หลังจากที่ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์วิจัยและควบคุมเฝ้าระวังโรคสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง (ส.คช.) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เบื้องต้น สัตวแพทย์ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจเบื้องต้นในกระบวนการกักกันและเฝ้าระวังโรค ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการให้ผลลบต่อการตรวจโรคดังนี้ 1) ไม่พบไข่พยาธิในอุจจาระ (sedimentation and floatation test) 2) ไม่พบพยาธิในเลือดจาก thin blood smear, ELISA and PCR (Trypanosoma… Continue reading แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน

โครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง ณ โรงช้างต้น

ส.คช. จัด “โครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง ณ โรงช้างต้น” วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง โรงช้างต้น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณลานฝึกช้างโรงช้างต้นให้สวยงาม และเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างสำคัญที่พำนักในโรงช้างต้น โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าชนิดต่างๆ ตลอดจนพืชอาหารสัตว์ เช่น ต้นภูพานเฮ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับระชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อช้าง รักและหวงแหนช้าง เพื่ออนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้แทนหน่วยงานได้ร่วมพิธีสงฆ์โดยทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลทั้ง 4 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์ และซิกซ์ จากนั้นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย นำความร่มเย็นเป็นสุขมายังประเทศชาติ ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า