THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่อราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ในการนี้ ส.คช. ยังได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาสถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี

“เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย

ส.คช. จัดโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประธานกล่าวเปิดโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” โดยมี น.สพ.ดร. ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใสใจ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของไทยและประเทศในทวิปเอเชีย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง และการแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการดูแลช้างระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการช้างในหลากหลายประเทศ โดยในโครงการฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพช้าง 10 ท่าน การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เลี้ยงช้าง และโรงพยาบาลช้างของ ส.คช. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกจำกว่า 30 ท่าน

สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย ส.คช. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผอ.ออป. นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รอง ผอ.ออป. พร้อมด้วย นายวิชาญ ไชยถาวร ผอ.ส.นผ. และนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ.ส.คช. พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิสร กิจขยัน ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 พร้อมคณะฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้แทนของ ส.คช. ได้ร่วมถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทำความสะอาดพัฒนาบริเวณสะพานบ้านหนองพัฒนา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ส.คช. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องจากจังหวัดลำปางได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

เนื่องจาก ๒๕ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยดังเช่นทุกวันนี้จังหวัดลำปางจึงได้จัดรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ขึ้น ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมรัฐพิธี โดยร่วมวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ส.คช. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าฯ และ รองผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 เม.ย. 66 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชกาลจังหวัดลำปาง

ส.คช. ร่วมงาน “วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก” (พิธีขอขมาแก้กรรมเจ้าแม่สุชาดา)

วันที่ 16 เมษายน 2566 มูลนิธิเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) หลวงพ่อเกษม เขมโก อุปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงาน “วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก” ขึ้น เพื่อเชิดชูบุญบารมี และรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่มีต่อชาวลำปาง และเพื่อสืบสานตำนานเล่าขานเจ้าแม่สุชาดา มหาอุบาสิกา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป        ในการนี้สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์) เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ไทย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ส.คช. รับมอบอาหารช้างจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมรับมอบอาหารช้างบริจาค จำนวน 130 ถุง มูลค่า 47,580.- บาท จาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง

ส.คช. ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในการนี้ สถาบันคชาบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลาง และหอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์