THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตรวจการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 67 รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) เดินทางมาตรวจการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบนโยบายจาก รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของสถาบันฯ ต่อไป

พิธีวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2567

วันที่ 15 ก.พ. 67 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส. อรสา แต้สัมฤทธิ์) พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ คุณงามความดี ความกล้าหาญ ผู้กอบกู้นครลำปางจากพม่า และสามารถสร้างบ้านแปงเมืองนครลำปางให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ส.คช. จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ของ ส.คช. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งน้ำใช้สำหรับช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างเลี้ยงในพระองค์ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และช้างเลี้ยงของ ส.คช. ตลอดจนช้างจากหน่วยงานเอกชนที่มารักษาอาการเจ็บป่วยและช้างที่รับบริจาคไว้ในความดูแลของ ส.คช. เพื่อให้สามารถดูแลและบริบาลช้างให้มีน้ำสะอาดและปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภค ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส.อรสา แต้สัมฤทธิ์) ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นภูพานเฮ พร้อมรดน้ำใส่ปุ๋ยจากมูลช้าง และทำความสะอาดบริเวณรอบโคนต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ส.คช. จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 26 มกราคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ของ ส.คช. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งน้ำใช้สำหรับช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างเลี้ยงในพระองค์ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และช้างเลี้ยงของ ส.คช. ตลอดจนช้างจากหน่วยงานเอกชนที่มารักษาอาการเจ็บป่วยและช้างที่รับบริจาคไว้ในความดูแลของ ส.คช. เพื่อให้สามารถดูแลและบริบาลช้างให้มีน้ำสะอาดและปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภค ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้โดยการใส่ปุ๋ยจากมูลช้าง รดน้ำ และทำความสะอาดบริเวณรอบโคนต้นไม้ ณ บริเวณอ่างแม่สัน (ตอนบน) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้… Continue reading กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเงินบริจาค 1,000,000บาท

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ขอขอบคุณ คุณเพ็ญศรี สุนอนันต์ ที่ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อสนับสนุนค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหารช้าง ตลอดจนการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย โดยมี ผอ. ส.คช. นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะผู้บริจาคเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุรักษ์บริบาลช้าง และกิจกรรมท่องเที่ยวของ ส.คช.

คุณสุทธิพงศ์ แซ่เหยา และ คุณธนากร กมลาสน์หิรัญร่วมบริจาคเงินเข้าอนุรักษ์ช้างไทย800,000บาท

วันที่ 14 ธ.ค. 66 ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ให้การต้อนรับและรับมอบเงินจาก คุณสุทธิพงศ์ แซ่เหยา และ คุณธนากร กมลาสน์หิรัญ ผู้แทนจากคณะ WU-HUANG,CHING-LAN ที่ได้บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 800,000.- บาท เพื่อเป็นค่าอาหารช้าง ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับรักษาและบริบาลช้างของสถาบันฯ และช้างจากปางช้างเอกชนที่ทำการรักษา ณ โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

บริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด มอบเงินสนับสนุนช้างจำนวน 20,000 บาท

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารช้างจาก คุณพนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปช้าง โดยครั้งนี้ถือเป็นการมอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26

ส.คช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ในการนี้ ส.คช. ยังได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อีกด้วย

ส.คช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลขึ้น ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรนมป่าไม้ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง