THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

จิบชาชมช้าง

กิจกรรมจิบชาชมช้าง

ราคาเซตละ 500 บาท / 4 คน

รายละเอียดกิจกรรม

  • อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับ 4 ท่าน

ถ่ายภาพร่วมกับช้าง เวลา 1 ชั่วโมง