THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงช้างต้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงช้างต้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงช้างต้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงช้างต้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-[ยกเลิกประกาศแล้ว]

ประกาศนี้ถูกยกเลิกแล้ว

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงช้างต้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 ก่อสร้างอาคารโรงช้างต้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)