THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้แทนของ ส.คช. ได้ร่วมถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทำความสะอาดพัฒนาบริเวณสะพานบ้านหนองพัฒนา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง