THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลขึ้น

ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรนมป่าไม้ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง