THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเงินบริจาค 1,000,000บาท

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ขอขอบคุณ คุณเพ็ญศรี สุนอนันต์ ที่ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อสนับสนุนค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหารช้าง ตลอดจนการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย โดยมี ผอ. ส.คช. นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะผู้บริจาคเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุรักษ์บริบาลช้าง และกิจกรรมท่องเที่ยวของ ส.คช.