THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เม.ย. 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส. อรสา แต้สัมฤทธิ์) พร้อมพนักงานสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช