THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “อาหารเป็นยา คชาพาเพลิน”

– คชาบำบัด/ชมช้างโขลง-ช้างงา/ชมฝีงวงศิลปินช้าง

– หัตถบำบัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

– อาหารเป็นยากับธาตุเจ้าเรือน

– สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระนเรศวรมหาราช และ พระพิฆเนศวร

– ที่พัก ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา และช้าง

อัตราค่าบริการ

1 ท่าน ราคาท่านละ 5,000.- บาท

2 – 5 ท่าน ราคาท่านละ 4,000.- บาท

6 ท่าน ขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500.- บาท