THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ฯ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง