THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ

1) โครงการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

2) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2567