THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนหลังช้างเอราวัณ(พระประจำอำเภอ)

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานบนหลังช้างเอราวัณ(พระประจำอำเภอ) ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยการก่อสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นพุทธานุสสติให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป