THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศผลการประมูลขายทรัพย์สินหรือพัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด