THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ฯ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 จัดซื้อยาVETMEDINสำหรับช้างป่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “อาหารเป็นยา คชาพาเพลิน”

– คชาบำบัด/ชมช้างโขลง-ช้างงา/ชมฝีงวงศิลปินช้าง – หัตถบำบัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย – อาหารเป็นยากับธาตุเจ้าเรือน – สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระนเรศวรมหาราช และ พระพิฆเนศวร – ที่พัก ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา และช้าง อัตราค่าบริการ 1 ท่าน ราคาท่านละ 5,000.- บาท 2 – 5 ท่าน ราคาท่านละ 4,000.- บาท 6 ท่าน ขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500.- บาท

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เม.ย. 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส. อรสา แต้สัมฤทธิ์) พร้อมพนักงานสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานทั้งนี้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช