THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ในการนี้ สถาบันคชาบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลาง และหอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์