THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. รับมอบอาหารช้างจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมรับมอบอาหารช้างบริจาค จำนวน 130 ถุง มูลค่า 47,580.- บาท จาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง