THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมงาน “วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก” (พิธีขอขมาแก้กรรมเจ้าแม่สุชาดา)

วันที่ 16 เมษายน 2566 มูลนิธิเจ้าแม่สุชาดา (วังย่าเฒ่า) หลวงพ่อเกษม เขมโก อุปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงาน “วันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตามรอยธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก” ขึ้น เพื่อเชิดชูบุญบารมี และรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่มีต่อชาวลำปาง และเพื่อสืบสานตำนานเล่าขานเจ้าแม่สุชาดา มหาอุบาสิกา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

       ในการนี้สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์) เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ไทย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง