THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าฯ และ รองผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 เม.ย. 66 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชกาลจังหวัดลำปาง