THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

เนื่องจาก ๒๕ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ที่ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยดังเช่นทุกวันนี้
จังหวัดลำปางจึงได้จัดรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ขึ้น ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมรัฐพิธี โดยร่วมวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง