THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย ส.คช. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผอ.ออป. นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รอง ผอ.ออป. พร้อมด้วย นายวิชาญ ไชยถาวร ผอ.ส.นผ. และนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ.ส.คช. พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิสร กิจขยัน ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 พร้อมคณะฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง