THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

“เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย

ส.คช. จัดโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประธานกล่าวเปิดโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” โดยมี น.สพ.ดร. ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ซึ่งโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใสใจ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของไทยและประเทศในทวิปเอเชีย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง และการแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการดูแลช้างระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการช้างในหลากหลายประเทศ โดยในโครงการฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพช้าง 10 ท่าน การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เลี้ยงช้าง และโรงพยาบาลช้างของ ส.คช. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกจำกว่า 30 ท่าน