THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร (วันที่ 2)

ส.คช. จัด “โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญยืนโรง ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยการปลูกต้นภูพานเฮ โดยรอบโรงช้างต้นทั้ง 4 ช้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อให้ช้างสำคัญได้อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ตลอดจนมีความมั่นคงตลอดทั้งปี

ในการนี้ นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ และ น.สพ. ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด นายขวัญชัย สันติแสงทอง ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายนิติกร กวนคอนสาร หัวหน้างานสวนป่ากุดบาก พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมให้การต้อนรับ พลโท กฤษดา สาลิกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904 ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดูแลช้างสำคัญ จจตลอดจนเยี่ยมชมแปลงปลูกหญ้าสำหรับสัตว์ทรงเลี้ยง ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร จากนั้น พลโท กฤษดา สาลิกา รองอธิบดีกรมมหาดเล็ก 904หัวหน้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนครได้ร่วมกันปลูกต้นภูพานเฮ จำนวน 59 ต้น ณ บริเวณโรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร