THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ส.คช. ถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ จัด “โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร”

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดโครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมกับเพิ่มปริมาณอาหารให้กับช้างสำคัญของโรงช้างต้น โดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ลูกผสม ไม้ให้ร่มเงา ตลอดจนพืชคลุมดิน กล้วย อ้อย ไม้ยืนต้น ฯลฯ ให้ช้างสำคัญได้มีอาหารเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน และมีความมั่นคงทางด้านอาหารตลอดทั้งปี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและโอบอ้อมอารีต่อช้าง

โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันเฉียงเหนือ ในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้ ในพิธีเปิดโครงการยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมี นายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายโสวัฒน์ ลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้น นายประสิทธิ์ วิปุละ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ก่อนที่ผู้ร่วมโครงการกว่า 300 คน จะได้ร่วมกันปลูกพืชอาหารช้าง อันได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ต้นอ้อย ต้นสับปะรด และต้นมะม่วง ในพื้นที่ 50 ไร่ ณ สวนป่ากุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร