THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. รับมอบมะม่วงบริจาคจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารช้าง

ส.คช. รับมอบมะม่วงบริจาคจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารช้าง

วันที่ 7 มิ.ย. 66 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ. ลำปาง มอบหมายผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบมะม่วง จากโครงการ “อมก๋อย โมเดล” รับซื้อมะม่วงแฟนซี จากเกษตรกรจังหวัดลำพูน ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบริจาคเป็นอาหารให้กับช้างในความดูแลของ ส.คช. ณ โรงพยาบาลช้าง ส.คช. อ.ห้องฉัตร จ.ลำปาง ในการนี้ ส.คช. ขอขอบคุณกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้จัดโครงการฯ ข้างต้นเป็นอย่างสูง