THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

จัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้การปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ “กลุ่มเกษตรกรชุมชนแม่ตาลน้อย”

ส.คช. จัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้การปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ “กลุ่มเกษตรกรชุมชนแม่ตาลน้อย”

วันที่ 14 ก.ค. 66 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสัตวแพทย์ ดร. ทวีโภค อังควานิช) ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม

เสริมสร้างให้ความรู้การปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์

ให้กับ “กลุ่มเกษตรกรชุมชนแม่ตาลน้อย” ณ อาคารกัลนาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ในการนี้ ผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน ให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ส.คช. มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนจากการปลูกพืชอาหารช้าง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมี นำระบบเกษตรอินทรีย์ ไปปรับปรุงการปลูกพืชอาหารช้างและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่ปลอดสารพิษให้มีคุณภาพทางโภชนาการ เพื่อนำส่งให้กับ ส.คช. ต่อไป