THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566


วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้แทนหน่วยงานได้ร่วมพิธีสงฆ์โดยทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลทั้ง 4 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์ และซิกซ์ จากนั้นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย นำความร่มเย็นเป็นสุขมายังประเทศชาติ ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า