THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง ณ โรงช้างต้น

ส.คช. จัด “โครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง ณ โรงช้างต้น”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง โรงช้างต้น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณลานฝึกช้างโรงช้างต้นให้สวยงาม และเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างสำคัญที่พำนักในโรงช้างต้น โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าชนิดต่างๆ ตลอดจนพืชอาหารสัตว์ เช่น ต้นภูพานเฮ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับระชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อช้าง รักและหวงแหนช้าง เพื่ออนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป