THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “ช้างไทยในกระแสโลก” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้ร่วมโครงการฯ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จากนั้น รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้าง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี ตลอดจนการบรรยาย การเสวนา และการนำเสนอผลงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับช้าง นอกจากนี้ในปี 2566 ยังได้จัดการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้าง ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับให้ควาญช้างเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ควาญช้างให้เป็นมืออาชีพได้อย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตควาญช้างและคุณภาพชีวิตช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อันจะยังประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยสืบไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องในแวดวงคนเลี้ยงช้างจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน และยังมีผู้สนใจรับชมการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 โดยติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทางแฟนเพจ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang อีกด้วย