THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

อ.อ.ป. และ มทร.ศรีวิชัย จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

อ.อ.ป. และ มทร.ศรีวิชัย จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน