THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ส.คช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน อ.อ.ป. ในการเข้าร่วมการประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
วันที่ 24 ส.ค. 66 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานใน ทส. ในปีงบประมาณ 2566 โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้