THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด “พิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์”

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด “พิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์”

วันนี้ (28 ส.ค.2566) รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ประธานในพิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์ ที่จัดขึ้น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จ.ลำปาง โดยมีผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายสุกิจ จันทร์ทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) และผู้อำนวยการ ส.คช. (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมให้การต้อนรับ ประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีฯ

โดยพิธีฮ้องขวัญช้าง จัดขึ้นตามความเชื่อของคนไทยในภาคเหนือ ที่เชื่อว่าร่างกายของคนและสัตว์นั้นมีขวัญเป็นพลังที่ช่วยในการปกป้องรักษาเจ้าของขวัญ ดังนั้น การฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว จึงมีส่วนทำให้เจ้าของขวัญอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บไม่ป่วย มีจิตใจสงบมั่นคง เกิดความเป็นสิริมงคลกับเจ้าของขวัญและผู้ร่วมพิธีฮ้องขวัญทุกท่าน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ) ได้กล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมพิธี จากนั้น นายวราววุธ ศิลปะอาชา จึงได้กล่าวเปิดงาน โดยเล่าถึงการซักซ้อมและเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์จากประเทศศรีลังกากลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 2 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังได้ชื่นชม น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ที่ได้ติดตามเรื่องการนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับจากศรีลังกาและได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล จนสามารถนำช้างกลับมาดูแลรักษาต่อที่ประเทศไทยได้สำเร็จ

จากนั้น จึงเข้าสู่พิธีการฮ้องขวัญช้าง โดยมีควาญช้างอาวุโสเป็นผู้ประกอบพิธี มีการทำพิธีผูกขวัญให้กับช้างและเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฮ้องขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์จึงได้เดินไปยังจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม โดยหลังจากพิธีฮ้องขวัญช้างจะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 -16.00 น.