THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง