THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

บริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด มอบเงินสนับสนุนช้างจำนวน 20,000 บาท

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารช้างจาก คุณพนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด ที่ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปช้าง โดยครั้งนี้ถือเป็นการมอบเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26