THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ส.คช. จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 26 มกราคม 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอ่างแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ของ ส.คช. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งน้ำใช้สำหรับช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างเลี้ยงในพระองค์ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และช้างเลี้ยงของ ส.คช. ตลอดจนช้างจากหน่วยงานเอกชนที่มารักษาอาการเจ็บป่วยและช้างที่รับบริจาคไว้ในความดูแลของ ส.คช. เพื่อให้สามารถดูแลและบริบาลช้างให้มีน้ำสะอาดและปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภค

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้โดยการใส่ปุ๋ยจากมูลช้าง รดน้ำ และทำความสะอาดบริเวณรอบโคนต้นไม้ ณ บริเวณอ่างแม่สัน (ตอนบน) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง