THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ส.คช. จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ของ ส.คช. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดแหล่งน้ำใช้สำหรับช้างสำคัญ ช้างต้น ช้างเลี้ยงในพระองค์ของพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และช้างเลี้ยงของ ส.คช. ตลอดจนช้างจากหน่วยงานเอกชนที่มารักษาอาการเจ็บป่วยและช้างที่รับบริจาคไว้ในความดูแลของ ส.คช. เพื่อให้สามารถดูแลและบริบาลช้างให้มีน้ำสะอาดและปลอดภัยในการใช้อุปโภคและบริโภค

ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส.อรสา แต้สัมฤทธิ์) ประธานในพิธีเปิดโครงการ ได้รับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำ ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นภูพานเฮ พร้อมรดน้ำใส่ปุ๋ยจากมูลช้าง และทำความสะอาดบริเวณรอบโคนต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำโรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง