THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป. จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2567

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2567” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 โดยมีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับช้างมากมาย อาทิ ฮ้องขวัญช้าง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่ล้มไปแล้ว ตักบาตรร่วมกับช้าง ประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ฯลฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนไทยเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย เกิดความรักหวงแหนช้างและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2567” ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) กล่าวต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมลั่นฆ้องชัย ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัลการจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง และรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันช้างไทยในครั้งนี้ร่วมเลี้ยงอาหารบนสะโตกใหญ่ด้วย โดยมีช้างเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 จำนวนมากกว่า 100 เชือก ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง