THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน 2567 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง และ เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง