THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร (วันที่ 2)

ส.คช. จัด “โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญยืนโรง ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยการปลูกต้นภูพานเฮ โดยรอบโรงช้างต้นทั้ง 4 ช้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อให้ช้างสำคัญได้อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ตลอดจนมีความมั่นคงตลอดทั้งปี ในการนี้ นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ และ น.สพ. ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด นายขวัญชัย สันติแสงทอง ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายนิติกร กวนคอนสาร หัวหน้างานสวนป่ากุดบาก พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด… Continue reading โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร (วันที่ 2)

โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ส.คช. ถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ จัด “โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร” วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดโครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมกับเพิ่มปริมาณอาหารให้กับช้างสำคัญของโรงช้างต้น โดยการปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ลูกผสม ไม้ให้ร่มเงา ตลอดจนพืชคลุมดิน กล้วย อ้อย ไม้ยืนต้น ฯลฯ ให้ช้างสำคัญได้มีอาหารเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน และมีความมั่นคงทางด้านอาหารตลอดทั้งปี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและโอบอ้อมอารีต่อช้าง โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันเฉียงเหนือ ในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ พร้อมกันนี้… Continue reading โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

ส.คช. รับมอบมะม่วงบริจาคจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารช้าง

ส.คช. รับมอบมะม่วงบริจาคจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารช้าง วันที่ 7 มิ.ย. 66 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ. ลำปาง มอบหมายผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบมะม่วง จากโครงการ “อมก๋อย โมเดล” รับซื้อมะม่วงแฟนซี จากเกษตรกรจังหวัดลำพูน ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบริจาคเป็นอาหารให้กับช้างในความดูแลของ ส.คช. ณ โรงพยาบาลช้าง ส.คช. อ.ห้องฉัตร จ.ลำปาง ในการนี้ ส.คช. ขอขอบคุณกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้จัดโครงการฯ ข้างต้นเป็นอย่างสูง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่อราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ในการนี้ ส.คช. ยังได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาสถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี

“เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย

ส.คช. จัดโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประธานกล่าวเปิดโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใส่ใจ” โดยมี น.สพ.ดร. ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งโครงการ “เลี้ยงช้างอย่างใสใจ” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิภาพช้างเลี้ยงของไทยและประเทศในทวิปเอเชีย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง และการแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการดูแลช้างระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการช้างในหลากหลายประเทศ โดยในโครงการฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพช้าง 10 ท่าน การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เลี้ยงช้าง และโรงพยาบาลช้างของ ส.คช. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกจำกว่า 30 ท่าน

สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย ส.คช. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ส.คช. วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผอ.ออป. นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รอง ผอ.ออป. พร้อมด้วย นายวิชาญ ไชยถาวร ผอ.ส.นผ. และนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผอ.ส.คช. พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอดิสร กิจขยัน ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 พร้อมคณะฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ PE

ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้แทนของ ส.คช. ได้ร่วมถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทำความสะอาดพัฒนาบริเวณสะพานบ้านหนองพัฒนา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ส.คช. ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เนื่องจากจังหวัดลำปางได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา PCSO-524 เทียบเท่า ANTINOL สำหรับช้างต้นช้างสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง