THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

พิธีวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2567

วันที่ 15 ก.พ. 67 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (น.ส. อรสา แต้สัมฤทธิ์) พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระยาสุลวะลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุลวะลือไชยสงคราม อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณ คุณงามความดี ความกล้าหาญ ผู้กอบกู้นครลำปางจากพม่า และสามารถสร้างบ้านแปงเมืองนครลำปางให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบัน