THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตรวจการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 67 รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) เดินทางมาตรวจการดำเนินงานและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบนโยบายจาก รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของสถาบันฯ ต่อไป