THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

อ.อ.ป. และ ม.แม่โจ้ จับมือลงนามMOUร่วมมือด้านวิชาการฯเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) กับ รักษาการแทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รศ.น.สพ.ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรตลอดจนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน