THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. รับมอบอาหารช้างจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมรับมอบอาหารช้างบริจาค จำนวน 130 ถุง มูลค่า 47,580.- บาท จาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูง

ส.คช. ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในการนี้ สถาบันคชาบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง จึงได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลาง และหอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์