THAI ELEPHANT CONSERVATION CENTER

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการโครงการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “ช้างไทยในกระแสโลก” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้ร่วมโครงการฯ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จากนั้น รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้าง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี ตลอดจนการบรรยาย การเสวนา และการนำเสนอผลงานวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับช้าง นอกจากนี้ในปี 2566 ยังได้จัดการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพควาญช้าง ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับให้ควาญช้างเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคม… Continue reading ส.คช. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ.อ.ป. และ มทร.ศรีวิชัย จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

อ.อ.ป. และ มทร.ศรีวิชัย จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส.คช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน

อ.อ.ป. แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว ความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ “ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์” และแนวทางการรักษา ณ ห้องประชุม 101 (ชั้น 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า หลังจากที่ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์วิจัยและควบคุมเฝ้าระวังโรคสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง (ส.คช.) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เบื้องต้น สัตวแพทย์ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจเบื้องต้นในกระบวนการกักกันและเฝ้าระวังโรค ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการให้ผลลบต่อการตรวจโรคดังนี้ 1) ไม่พบไข่พยาธิในอุจจาระ (sedimentation and floatation test) 2) ไม่พบพยาธิในเลือดจาก thin blood smear, ELISA and PCR (Trypanosoma… Continue reading แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน

โครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง ณ โรงช้างต้น

ส.คช. จัด “โครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง ณ โรงช้างต้น” วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกพืชอาหารช้างบริเวณลานฝึกช้าง โรงช้างต้น ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณลานฝึกช้างโรงช้างต้นให้สวยงาม และเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างสำคัญที่พำนักในโรงช้างต้น โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หญ้าชนิดต่างๆ ตลอดจนพืชอาหารสัตว์ เช่น ต้นภูพานเฮ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับระชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อช้าง รักและหวงแหนช้าง เพื่ออนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

ส.คช. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ผู้แทนหน่วยงานได้ร่วมพิธีสงฆ์โดยทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลทั้ง 4 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์ และซิกซ์ จากนั้นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย นำความร่มเย็นเป็นสุขมายังประเทศชาติ ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

จัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้การปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ “กลุ่มเกษตรกรชุมชนแม่ตาลน้อย”

ส.คช. จัดอบรมเสริมสร้างให้ความรู้การปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ “กลุ่มเกษตรกรชุมชนแม่ตาลน้อย” วันที่ 14 ก.ค. 66 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสัตวแพทย์ ดร. ทวีโภค อังควานิช) ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เสริมสร้างให้ความรู้การปลูกพืชโดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ ให้กับ “กลุ่มเกษตรกรชุมชนแม่ตาลน้อย” ณ อาคารกัลนาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในการนี้ ผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าให้กับชุมชน ให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ ส.คช. มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนจากการปลูกพืชอาหารช้าง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ โดยใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมี นำระบบเกษตรอินทรีย์ ไปปรับปรุงการปลูกพืชอาหารช้างและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่ปลอดสารพิษให้มีคุณภาพทางโภชนาการ เพื่อนำส่งให้กับ ส.คช. ต่อไป

“ในหลวง” ทรงรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

อ.อ.ป. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” ทรงรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายสุกิจ จันทร์ทอง) และผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่องช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ กลับจากประเทศศรีลังกาเพื่อมาทำการรักษาอาการป่วย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้เปิดเผย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้จัดพิธีดังกล่าวข้างต้นขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลในการสนองพระราชดำริ… Continue reading “ในหลวง” ทรงรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ส.คช. ร่วมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

ส.คช. ร่วมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ วันที่ 26 มิ.ย. 66 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระแก้วสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง

โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร (วันที่ 2)

ส.คช. จัด “โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง นำโดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญยืนโรง ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี โดยการปลูกต้นภูพานเฮ โดยรอบโรงช้างต้นทั้ง 4 ช้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อให้ช้างสำคัญได้อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน ตลอดจนมีความมั่นคงตลอดทั้งปี ในการนี้ นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ และ น.สพ. ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด นายขวัญชัย สันติแสงทอง ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายนิติกร กวนคอนสาร หัวหน้างานสวนป่ากุดบาก พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด… Continue reading โครงการปลูกพืชอาหารช้างสำหรับเลี้ยงช้างสำคัญ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร (วันที่ 2)